Sandman hotel

Sandman hotel Pattaya Soi 6
Bars Renamed

Nelson hotel renamed Sandman hotel

The Nelson hotel renamed to the Sandman hotel in January 2017